Privacy Policy

Podiumplein.nl respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers en neemt de benodigde stappen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Dit privacy statement legt uit welk type informatie Podiumplein.nl ontvangt en verzamelt wanneer de gebruiker van Podiumplein.nl (website en/of de diensten) gebruik maakt.


Omdat Podiumplein.nl onder meer is bedoeld voor gebruikers om informatie met derden te delen, is het van belang om aan te geven welke informatie we met derden delen en welke informatie de gebruiker zelf aan derden ter beschikking stelt via de website. De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die u deelt via de website, alsook voor de informatie die de gebruiker zelf via de Website voor derden toegankelijk maakt. Podiumplein.nl verkoopt onder geen beding persoonsgegevens van haar gebruikers aan derden. De informatie die we verzamelen, zoals in het onderstaande beschreven, wordt enkel gebruikt om het gebruik van de diensten en de website door de gebruiker mogelijk te maken. Ondanks het beleid geen persoonsgegevens van gebruikers aan derden te verkopen of voor andere doeleinden dan het gebruik van de diensten en de website mogelijk te maken, moeten gebruikers zich realiseren dat de informatie die zij zelf delen op Podiumplein.nl door derden kan worden ontdekt en gebruikt zonder dat Podiumplein.nl daarbij betrokken is, waaronder ook (maar niet uitsluitend) zogenaamde search engine crawlers, bots en andere instrumenten. Bij het delen van informatie moeten gebruikers altijd het voorgaande in overweging nemen.

De door ons verzamelde informatie:

Informatie die gebruikers aanleveren
1 Wanneer de gebruiker een Podiumplein.nl account aanmaken, vragen wij bepaalde persoonlijk informatie zoals NAW gegevens en e-mailadres. De gebruiker wordt verzocht een wachtwoord voor de Podiumplein.nl account aan te maken.
2 De donateurs kunnen een publiek profiel aanmaken, waarop nadere persoonsgegevens en foto’s kunnen worden geplaatst zodat andere gebruikers daarvan kennis kunnen nemen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes tekst die in je browser op je computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en diensten en deze te verbeteren aan de hand van die informatie. Onze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar om machines te identificeren en gebruikersstatistieken te genereren ten behoeve van optimalisatie van onze website en diensten. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan Podiumplein.nl geen cookies ontvangt.

Posts
De inhoud van de door de gebruiker op de website geplaatste content, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s en audio(visuele) bestanden, wordt opgeslagen en bewaard op onze servers zodat deze informatie op de website zichtbaar kan worden en de diensten kunnen worden verleend. De door u geplaatste content wordt verbonden aan uw gebruikers account.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer de gebruiker e-mails of andere berichten naar Podiumplein.nl stuurt, mogen we deze communicatie bewaren zodat uw mededelingen, verzoeken ect. kunnen worden verwerkt.

Niet persoonlijke informatie
Deze informatie wordt gewoonlijk beschikbaar gemaakt door web browsers en servers, zoals het gebruikte browser type, voorkeur instellingen voor taal, verwijzende websites en de datum en tijd van de toegang tot de website door de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.

Gebruik
We onderhouden en verwerken de persoonsgegevens van gebruikers zodat we de diensten en de website toegankelijk kunnen maken voor gebruikers. Indien u berichten verstuurt via Podiumplein.nl worden bepaalde persoonsgegevens in verband met het bericht geïdentificeerd. Podiumplein.nl gebruikt uw naam en e-mailadres om u op de hoogte te stellen van updates met betrekking tot bepaalde evenementen en projecten, een en ander in overeenstemming met de instellingen die u heeft geselecteerd. Podiumplein.nl mag uw persoonsgegevens verwerken om:
1 De gebruiker informatie te verzenden in verband met de Podiumplein.nl account of andere diensten.
2 Audits, onderzoek en analyse uit te voeren in verband met onderhoud en verbetering van de functionaliteit van de website.
3 De technische functionaliteit van de website en diensten te controleren
4 Het ontwikkelen van nieuwe features.

Podiumplein.nl verwerkt persoonsgegevens via haar servers. Wanneer u zich buiten Nederland bevindt dient u ervan op de hoogte te zijn dat persoonsgegevens die u in de website heeft ingevoerd buiten de landsgrenzen zal worden gebracht. U stemt hierbij in met de overdracht van informatie. U garandeert dat u gerechtigd bent om deze informatie buiten uw landsgrenzen te brengen en in Nederland.

Keuzen met betrekking tot persoonsgegevens
De gebruiker kan zijn/haar Podiumplein.nl instellingen wijzigen in de sectie Backstage van de website. Indien de gebruiker eerder ten behoeve van zijn/haar Podiumplein.nl account informatie ter beschikking heeft gesteld van de website en de diensten, kunnen deze met onmiddellijke ingang worden veranderd. Eventuele verwijderde informatie blijft in de database van Podiumplein.nl. Als de gebruiker zijn/haar Podiumplein.nl account wenst te verwijderen kan dit door een e-mail te sturen naar service [at] podiumplein.nl. Alle aan uw account verbonden informatie op de website zal dan worden verwijderd. Uw account zal met onmiddellijke ingang worden verwijderd. Podiumplein.nl is wel gerechtigd een back up daarvan in haar systeem te behouden. U kunt weigeren persoonsgegevens ter beschikking van Podiumplein.nl te stellen, in welk geval wij wellicht niet in staat zijn om u toegang tot de diensten te verlenen.

Het delen van informatie
Podiumplein.nl deelt uitsluitend persoonsgegevens van haar gebruikers met derden in de volgende gevallen:
- Indien we daartoe toestemming van de gebruiker hebben verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.
- Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om:  a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek  b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker  c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of  d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de diensten haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Indien Podiumplein.nl zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

Veiligheid van informatie
Podiumplein.nl neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om de gebruikers, de website en de diensten te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, publicatie of verwijdering van informatie. Hieronder wordt ook verstaan het intern evalueren van de praktijk en de veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en verwerken van data, evenals het zorg dragen voor fysieke veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de systemen waarin persoonsgegevens wordt opgeslagen. De toegang tot persoonlijk informatie van gebruikers is beperkt tot werknemers van Kunsthuis Nederland, door haar ingeschakelde contractspartijen of andere derden die van deze informatie kennis moeten nemen om de door Podiumplein.nl verleende diensten te kunnen leveren, ontwikkelen of verbeteren.

Integriteit
De door Podiumplein.nl verzamelde persoonsgegevens wordt uitsluitend gebruikt met het oog waarop het is verzameld en in overeenstemming met de Privacy Statement.
Podiumplein.nl evalueert de verzameling, opslag en verwerking van persoonlijke data om zich ervan te verzekeren dat het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens enkel nodig is om diensten te verlenen en/of te verbeteren. We nemen alle redelijkerwijs vereiste maatregelen om te verzekeren dat de verwerkte persoonsgegevens juist, volledig en recent zijn, maar het voorgaande is afhankelijk van de juiste informatie voorziening door de gebruikers.

Gebruikers kunnen hun vragen en/of opmerkingen ten aanzien van dit privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk/per e-mail richten aan Hilbrand Adema service [at] podiumplein.nl.
Podiumplein.nl richt zich naar de regelingen die de daartoe aangewezen instanties hanteren ten aanzien van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

De privacy statement mag van tijd tot tijd door Podiumplein.nl worden gewijzigd. Podiumplein.nl zal de hierbij aan u verleende rechten niet zonder uw toestemming kunnen beperken. De gewijzigde versie van de privacy statement zal worden geplaatst op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zal de gebruiker een uitdrukkelijke melding daarvan ontvangen.